ZuydLAN Deelnemersreglement

  Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers van ZuydLAN Daarnaast zijn tijdens het evenement ook de algemeen geldende gedrags- en gebouwregels van de Zuyd Hogeschool, locatie Nieuw Eyckholt 300 Heerlen van toepassing. Deze regels zijn inzichtelijk bij het Bewoners Service Punt en zijn tevens intern gepubliceerd op Zuydnet. Dit reglement is het laatst gewijzigd op 27 oktober 2016.

  1. Toegang en deelname

  1.1. Om deel te nemen aan het evenement heb je een geldig ticket nodig. Dit ticket is een digitale registratie in onze administratie, en deze is altijd leidend. Als deelnemer krijg je hier een afschrift van wat gebruikt kan worden bij het inchecken.

  1.2. Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor personen die op de start van het evenement 16 jaar of ouder zijn.

  1.3. De deelnemer moet voor deelname aan het evenement aan ons de volgende gegevens overleggen:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Een e-mailadres
  • Een geldig legitimatiebewijs

  1.4. Ook tijdens het evenement dien je te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen aan de crew van het evenement en medewerkers van de Zuyd Hogeschool

  1.5. De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen deelnemers van het evenement uit te kunnen sluiten.

  2. Algemene gedragsregels

  2.1. Deelnemers dienen te allen tijde instructies van de organisatie, door de organisatie aangewezen personen of medewerkers van Zuyd Hogeschool direct en onverwijld op te volgen.

  2.2. Deelnemers worden verwacht zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw / terrein, de directe omgeving en de organisatie in ieder geval geen last ondervinden van de deelnemer.

  2.3. De deelnemer dient zijn / haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afval containers / bakken.

  2.4. Voor de deelnemer is het toegestaan om te eten en drinken bij zijn plaats waar hij verblijft, mits deze na afloop schoon gemaakt wordt als deze dan wel niet vies is.

  3. Meegebrachte materialen en software

  3.1. Het is niet toegestaan om speakers of andere apparaten die geluid produceren mee te nemen of te gebruiken, met uitzondering van een persoonlijke headset.

  3.2. Het is de deelnemer verboden om alcohol en drugs mee te nemen naar het evenement. De organisatie is het te allen tijde toegestaan hierop te controleren.

  3.3. Voor de deelnemer is het verboden illegale of ongelicenceerde software mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor alle door hem / haar meegebrachte software. Bij constatering van verspreiding / distributie van illegale software ("warez") of ander illegaal materiaal kan worden besloten om hier de bevoegde instanties over te informeren.

  3.4. Het is de deelnemer niet toegestaan om illegale materialen mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn / haar meegebrachte materialen.

  4. Gebruik van faciliteiten

  4.1. Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer.

  4.2. De deelnemer krijgt voorzieningen aangeleverd voor het gebruik van apparatuur ten behoeve van game-gerelateerde activiteiten en bijbehorende randapparaten. Eventuele extra meegebrachte apparatuur die niet noodzakelijk is voor gamen dan wel het algemeen welzijn van de deelnemer is niet toegestaan. Wanneer in het geval van het algemeen welzijn extra apparatuur benodigd is dient de deelnemer de organisatie hiervan tijdig dan wel tenminste één week voor het evenement op de hoogte te brengen.

  4.3. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie (stoelen, tafels, e.d.) de internet provider en andere externe partijen.

  4.4. Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement.

  4.5. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

  4.6. De organisatie zet cameratoezicht in ter bescherming van (beschikbaar gestelde) eigendommen van de organisatie en haar deelnemers. De deelnemer gaat akkoord met het verwerken en opslaan van deze beelden t.b.v. veiligheidsdoeleinden, schade en diefstal.

  5. Deelname aan competities

  5.1. De competities die de organisatie aan bied zijn op basis van beschikbaarheid en zonder garantie op eventuele prijzen of een andere vergoeding bij deelname.

  5.2. Competities zijn onofficieel en niet gelieerd aan producenten of uitgevers van de te spelen spellen, tenzij anders aangegeven.

  5.3. Arbitrage van de competities wordt uitgevoerd door de organisatie.

  5.4. De richtlijnen ten behoeve van arbitrage zijn vastgelegd in het algemeen compo-reglement. Deze regels kunnen worden aangevuld door extra competitie-specifieke reglementen.

  5.5. Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. De organisatie bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan.

  5.6. Bij overtreding van de reglementen, vals spel of andere ongeregeldheden aan de zijde van de deelnemer kan de organisatie maatregelen of sancties opleggen aan de deelnemer.

  6. Aansprakelijkheid

  6.1. Deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor door hem / haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen in / op / aan en rondom het beschikbare gebouw / terrein waar het evenement plaats vindt.

  6.2. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade die door eten of drinken veroorzaakt word aan de apparatuur van de deelnemer of andere deelnemers.

  6.3. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies van mee gebrachte materialen door andere deelnemers of externen.

  6.4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor geschillen of in gebreke blijven van externe partijen die zij inzet ten behoeve van haar evenement.

  7. Overige bepalingen

  7.1. Bij het aanmelden voor ons evenement c.q. deelname ervan gaat deelnemer akkoord met het algemeen reglement.

  7.2. Bij overtreding van dit reglement, het reglement van Zuyd Hogeschool of ander overlast gevend gedrag kan de organisatie besluiten om de deelnemers voor verder verloop van het evenement uit te sluiten. De uitgesloten deelnemer heeft geen recht op teruggave van het deelnemersgeld.

  7.3. Wanneer dit reglement niet voorziet in de gegeven situatie beslist de organisatie in overleg met de betrokken partijen en in de geest van het reglement.

  7.4. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen zonder berichtgeving aan deelnemers.

  7.5. De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien.

  8. Gegevensbeleid

  8.1 Gegevens overlegd door de deelnemer aan de organisatie worden bewaard en verwerkt t.b.v. van het faciliteren van het evenement, marketing.

  8.2 Alle gegevens die de deelnemer overlegd kunnen mogelijk worden gedeeld met externe partijen en dienstverleners die de organisatie inzet ten behoeven van haar evenement. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het e-mailadres en gebruikersnaam van de gebruiker.

  8.3 De organisatie spant zich in slechts de noodzakelijke data voor uitvoering van haar activiteiten beschikbaar te stellen aan derden.

  8.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele onbedoelde of onbedoelde publicatie van beschikbaar gestelde data via externe partijen.

  © 2018 ZuydLANHeerlen. All Rights Reserved.